Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι λόγω βλάβης κεντρικού αγωγού ύδρευσης, η οδός Υακίνθου στη Χρυσομαλούσα θα παραμείνει κλειστή στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γυμν. Δαυίδ και Θιέλπης Λευκίας, και θα διακοπεί η υδροδότηση στην περιοχή της Χρυσομαλούσας από το μεσημέρι της Τετάρτης 16-8-17 μέχρι το πέρας των εργασιών.

Ζητάμε την κατανόηση του καταναλωτικού κοινού και θα καταβληθεί προσπάθεια για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποκατάσταση της υδροδότησης.

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι λόγω υπερβολικών καταναλώσεων στην περιοχή των Αλυφαντών και την μη επάρκεια της δυνατότητας υδροδότησης της παραπάνω περιοχής θα γίνεται διακοπή υδροδότησης κατά τις νυχτερινές ώρες (23:00 έως 7:00) εναλλάξ ως ακολούθως:

Α.

1. Βόρειο τμήμα της κοινότητας Αλυφαντών

2. Παγανή

3. Στρατόπεδα Παγανής

Β.

1. Νότιο τμήμα της κοινότητας Αλυφαντών

2. Αγιος Νεκταριος Αλυφαντων

3. Γαϊδαρανήφορος

4. Πυργί

5. Λακέρδα

Ζητούμε την κατανόηση σας και την όσο δυνατόν περιορισμένη χρήση του νερού.

Μεταβείτε στο Δελτίο Τύπου

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δ.Ε. Πολιχνίτου ότι στις 10 Ιουλίου 2017 υποβλήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β.Αιγαίου αίτημα-Τεχνικό Δελτίο για την χρηματοδότηση της κατασκευής Μ.Ε.Λ. Πολιχνίτου, Βρίσας, Βατερά, προϋπολογισμού 12.500.000 €.

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενημερώνει για την απόφαση του προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ, σε σχέση με την πλήρωση των δύο -2- θέσεων των μετακλητών υπαλλήλων.

Μεταβείτε στη Γνωστοποίηση

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι από τις πρώτες ώρες που σημειώθηκε ο σεισμός στις 12-6-2017 η ΔΕΥΑΛ προέβη στη διενέργεια ελέγχου στις πληγείσες περιοχές Πολιχνίτου - Πλωμάρι στη λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης (γεωτρήσεις, πηγές υδροληψίας, δικτύου διανομής πόσιμου νερού) συστημάτων απολύμανσης – χλωριώσεις, συστημάτων αποχέτευσης καθώς και στην διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων μετά από κατάλληλες δειγματοληψίες για τον έλεγχο ποιότητας του πόσιμου νερού.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των μέχρι σήμερα δειγμάτων είναι σε συμμόρφωση νέου ΚΥΑ Υ2/2000/01 περί της ποιότητος του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Μεταβείτε στο Δελτίο Τύπου

 

Νέα Προκήρυξη

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της , μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της μελέτης για την "Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ", ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 54.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Σε συνέχεια του προγραμματισμού ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη της πόλης Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 6.130.000,00 € έχει ενταχθεί αμετάκλητα και δημοπρατείται στις 15 Ιουνίου 2017.

Σήμερα, σας γνωρίζουμε ότι εντάχθηκαν άλλα δύο σημαντικά έργα ύδρευσης που θα λύσουν χρόνια προβλήματα:

Α) «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αγίας Παρασκευής», προϋπολογισμού 1.785.345,00 €,

Β) «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 3.727.500 €

Τα έργα αυτά θα δημοπρατηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από τη ΔΕΥΑΛ.

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Απάντηση της ΔΕΥΑΛ σε ερώτημα σχετικό με Διαγωνισμό

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο, και κατόπιν να μεταβούνε τη σχετική Προκήρυξη, ώστε να ενημερωθούν για ερώτημα που κατατέθηκε στην ΔΕΥΑΛ, καθώς επίσης και για τη σχετική απάντηση της υπηρεσίας μας, αναφορικά με τον διαγωνισμό του έργου:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Ν. Λέσβου.

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Μεταβείτε στα σχετικά αρχεία

 

Επαναπροκήρυξη

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή της υπηρεσίας «Καταμετρήσεις υδρομέτρων στις Δημοτικές Ενότητες Καλλονής, Αγιάσου και Αγίας Παρασκευής», μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της μελέτης ενδεικτικού προϋπολογισμού: 59.906,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για παροχή υπηρεσίας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.

Νέα Προκήρυξη

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ", εκτιμώμενης αξίας 5.239.316,03 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α)τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147) και β) τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Διαβάστε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Δελτίο Τύπου της ΔΕΥΑΛ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Μεταβείτε στο Δελτίο Τύπου

 

Ενημέρωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι οι σελίδες υπολογισμού κόστους της ιστοσελίδας μας, είναι πλέον ενημερωμένες με τις τιμές για το έτος 2017.

Δείτε λεπτομέριες

 

Νέα Ανακοίνωση

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι με την υπ'αριθμ. 459/2016 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ, εγκρίθηκαν οι νέες τιμές ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2017.

Μεταβείτε στο κείμενο της σχετικής απόφασης, και στους πίνακες τιμών

 

Διατραπεζική εξόφληση λογαριασμών

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η ΔΕΥΑ Λέσβου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης μέσω τραπέζης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το προφίλ της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) συστάθηκε ως ΔΕΥΑ Μυτιλήνης το 1984 σε εφαρμογή του Νόμου 1069/80, και μετονομάστηκε σε ΔΕΥΑ Λέσβου το 2011, βάση του ΦΕΚ 868/17-05-2011, σε συμφωνία με τον Νόμο Καλλικράτη. Είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή –μη κερδοσκοπικό- χαρακτήρα και σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραπάνω νόμου, σκοπό έχει: «τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητας της».

Τα όρια ευθύνης της ΔΕΥΑΛ εξακολουθούν να είναι τα όρια της πόλης της Μυτιλήνης (όπως προ Καλλικράτη), αλλά στα πλάισια της στενής συνεργασίας της επιχείρησης με το Δήμο Λέσβου συμβάλλει στη διευθέτηση θεμάτων ύδρευσης και αποχεύτευσης, όπου αλλού ανά το Δήμο έχει τη δυνατότητα.

Επιστροφή στην κορυφή

Υπηρεσίες Ύδρευσης

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου φροντίζει για την υδροδότηση όλης της διευρυμένης περιοχής της πόλης της Μυτιλήνης, ήτοι: Μυτιλήνη, Αγ.Μαρίνα, Αλυφαντά, Αφάλωνα Λουτρά, Μόρια, Παμφίλα, Παναγιούδα και Ταξιάρχες, όπως επίσης και οικισμούς και τις στρατιωτικές μονάδες που περιλαμβάνονται στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Το νερό που προσφέρει είναι υψηλής ποιότητας, ελέγχεται καθημερινά για την εξασφάλιση της καθαριότητας του, και προέρχεται κυρίως, από τις πηγές «Ύδατα», που βρίσκονται στη περιοχή μεταξύ Συκούντας και Ντίπι.

Ένα εκσυγχρονισμένο δίκτυο ύρδευσης

Επιστροφή στην κορυφή

Υπηρεσίες Αποχέτευσης

 

Η πόλη της Μυτιλήνης μέχρι και το 1990 αποχέτευε σε παντορροϊκό δίκτυο, το οποίο κατέληγε στη θάλασσα, από την περιοχή «Μακρύ γιαλού» μέχρι την περιοχή «Καλαμιάρη».

Από το 1990 άρχισε η κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης που σήμερα ανέρχεται στο 55% περίπου του συνόλου του δικτύου αποχέτευσης της Μυτιλήνης.

Επιστροφή στην κορυφή

O Βιολογικός Καθαρισμός

 

Η βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με την οποία επιτυγχάνεται συγχρόνως η πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος και η βιολογική απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου.

Η περιοχή των Εγκαταστάσεων βρίσκεται βόρεια της Μυτιλήνης σε απόσταση 1,5 χλμ. από τα όρια της πόλης, και συγκεκριμένα στην περιοχή Καρά-Τεπέ (Μαυροβούνι).

Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή στην κορυφή